Verkkosivustomme osoite on www.voittamaton.com 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakaskyselyiden, laskutuksen, perinnän, markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 1. Rekisterin tietoseloste

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, sekä yhteydenotot.

Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot. 

 1. Säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Voittamaton Oy:n sisällä, sekä Voittamaton Oy:n alihankkijoiden kanssa. 

 1. Tietojen luovutus EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

 1. Tarkastusoikeus 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

 1. Evästeiden käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja – palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

 1. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa: mitä selainta vierailija käytti, vierailun kellonaika, vieraillut sivut sivustollamme, mistä vierailija saapui sivustolle.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

 1. Rekisterin pitäjä

Voittamaton Oy
Voionmaankatu 32B 16, 40700, Jyväskylä
luukkola@voittamaton.com

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Luukkola
Voionmaankatu 32B 16, 40700, Jyväskylä
luukkola@voittamaton.com

 1. Rekisterin nimi

Voittamaton Oy:n asiakas ja viestintärekisteri
Tietosuoja-asetus(2016/679)

Laadittu: 1.10.2021

REKISTERIN NIMI

Voittamaton Oy asiakasrekisteri

Voionmaankatu 32B 16, 40700, Jyväskylä

REKISTERINPITÄJÄ

Voittamaton Oy, Voionmaankatu 32B 16, 40700, Jyväskylä

REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteisiin & verkossa tapahtuviin toimintoihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen aliurakoitsijoiden kanssa niin Suomessa, kuin EU:ssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Perustietoja: kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot, kilpailut, tilauksen viimeistely voittamaton.com verkkokaupassa.